Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อํานวยการสํานักงานฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม ภายใต้กิจกรรมทํา ความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ณ ตลาดน้ำวัดดอนหวาย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อํานวยการสํานักงานฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม ภายใต้กิจกรรมทํา ความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ณ ตลาดน้ำวัดดอนหวาย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) นําโดยนางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อํานวยการสํานักงานฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม ภายใต้กิจกรรมทํา ความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ณ ตลาดน้ำวัดดอนหวาย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมรณรงค์ในวันนี้ นําโดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เดินรณรงค์ร่วมกับ นายสุพจน์ ยศสิงห์คํา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหาร และผู้แทนจากส่วนราชการใน จังหวัด รวมทั้งเครือข่าย ทสม. จังหวัดนครปฐม และภาคประชาชนในพื้นที่

แกลเลอรี่