Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) จัดประชุมเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองของพระราชวังสนามจันทร์

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) จัดประชุมเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองของพระราชวังสนามจันทร์

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) จัดประชุมเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองของพระราชวังสนามจันทร์ เนื่องจากผลการติดตามคุณภาพน้ำที่ผ่านมา พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม และคาดว่ามีการปนเปื้อนของน้ำทิ้งชุมชนจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียโดยรอบพระราชวังสนามจันทร์ การประชุมครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรการป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูคุณภาพน้ำ ที่สำนักงานฯ ได้ยกร่างขึ้น โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เทศบาลนครนครปฐม โครงการชลประทานนครปฐม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม องค์การจัดการน้ำเสีย และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และสาเหตุที่คาดว่ามีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในคลอง รวมทั้งได้เสนอความเห็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน การบำบัดและลดการระบายน้ำทิ้งลงสู่คลอง การใช้มาตรการด้านกฎหมายและส่งเสริมการจัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด เป็นต้น
ทั้งนี้ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันให้ขับเคลื่อนมาตรการฯ ดังกล่าว โดยนำเข้าสู่คณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายในพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานคณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป

แกลเลอรี่