Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทําความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศล และน้อมรําลึกเนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทําความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศล และน้อมรําลึกเนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทําความสะอาด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศล และน้อมรําลึกเนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดเสนหาพระอารามหลวง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

แกลเลอรี่