Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ให้การต้อนรับร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในคราวตรวจเยี่ยมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ให้การต้อนรับร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในคราวตรวจเยี่ยมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ให้การต้อนรับร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในคราวตรวจเยี่ยมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) พร้อมรับฟังผลการดำเนินการงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เช่น การจัดการคุณภาพน้ำคลองเจดีย์บูชาและคลองในพระราชวังสนามจันทร์ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน การจัดการขยะมูลฝอย และขยะพลาสติก การตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม และศักยภาพการให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำของห้องปฏิบัติการ เป็นต้น รวมทั้งแผนการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการของจังหวัดด้วย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ให้คำแนะนำการทำงานเพื่อให้สอดรับกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ดังนี้
1.แหล่งน้ำต้องมีคุณภาพดี เพื่อเกษตรปลอดภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของจังหวัดนครปฐม
2.นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนครปฐม
3.สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพน้ำในกิจกรรม 1 อำเภอ 1 คลองเฉลิมพระเกียรติ ของจังหวัดนครปฐม
4.พื้นที่วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนครปฐม เช่น คลองเจดีย์บูชา ควรกำหนดพื้นที่ที่มีปัญหารุนแรง และเร่งด่วน เพื่อจัดทำแนวทาง/มาตรการการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน

แกลเลอรี่