Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๗๐,๔๘๓.๓๓ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) ตามรายการ ดังนี้
  ๑. ชุดตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ในรูปแบบบีโอดี จำนวน ๑ ชุด
  ๒. สถานีตรวจคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด

เอกสารแนบ

ประกาศ

ขนาดไฟล์:0.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 30 ครั้ง

เอกสารประกวดราคา

ขนาดไฟล์:0.16 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 30 ครั้ง

คุณลักษณะเฉพาะชุดตรวจวัดปริมาณบีโอดี

ขนาดไฟล์:0.75 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 30 ครั้ง

คุณลักษณะเฉพาะสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ

ขนาดไฟล์:3.42 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 30 ครั้ง