Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของ รมว.ทส.

การประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของ รมว.ทส.

วันที่ 19 ตุลาคม 2560
          ผอ.สสภ.5 เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของ รมว.ทส.จากข้อเสนอแนะของเครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาในลุ่มน้ำท่าจีน เรื่องน้ำเน่าเสียและวัชพืช ณ ศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อมระดับภาค สสภ.5 โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมหารือ ได้แก่ สสภ.5 ทสจ.นครปฐม สทภ.7 และกรมควบคุมมลพิษ
          จากการประชุมหารือ เรื่องน้ำเน่าเสียและวัชพืช สรุปเป็นกิจกรรมได้ว่า...
             - สำรวจพื้นที่ ติดตามและตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
             - เก็บตัวอย่างน้ำ และวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ
             - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

แกลเลอรี่