Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

          วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) นำโดยนางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เข้าพบนายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งด้านคุณภาพน้ำและอากาศ การจัดการขยะมูลฝอย แหล่งกำเนิดมลพิษ และเรื่องร้องเรียน พร้อมกันนี้ นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ให้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

          จากนั้นเข้าพบนายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) เพื่อหารือแนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบมาตรฐาน การตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาหมู่บ้าน มีประเด็นหารือเกี่ยวกับฐานข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน การสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากรระหว่างหน่วยงาน รวมถึงประเด็นปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เพื่อร่วมกันดําเนินงานขับเคลื่อนแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำอุปโภค บริโภค และการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไป พร้อมกันนี้ ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ได้มอบเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการทําความสะอาดมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด - 19 ต่อไป

แกลเลอรี่