Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

         วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) นำโดยนางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เข้าพบนายอดิศักดิ์ จันทรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ทั้งด้านคุณภาพน้ำ ฝุ่นละออง การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย แหล่งกำเนิดมลพิษ และเรื่องร้องเรียน พร้อมกันนี้ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ให้แก่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาทเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 

          จากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) พบปะพูดคุยถึงการทำงานในพื้นที่กับนายคุณาวุธ ทัศสุวรรณ์ ประธาน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดชัยนาท พร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)  เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิก ทสม. ในการใช้ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

แกลเลอรี่