Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ร่วมเสวนา “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน”

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ร่วมเสวนา “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน”

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ร่วมเสวนา “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำ ท่าจีน” ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม จัดโดย กรมควบคุมมลพิษ ในประเด็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานรัฐในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ระบายน้ำเสียลงสู่แม่น้ำท่าจีน รวมทั้งแนวทางอื่นเพื่อการยกระดับคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ได้แก่ การลดของเสียที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำ และการสร้างการมีส่วนร่วมและจิตสำนึก โดยมี นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะทำงานยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (นายสมชาย ทรงประกอบ) เครือข่าย ทสม นครปฐม กลุ่มคนรักษ์ท่าจีน เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมฟังการเสวนา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากร และประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม และต้องการให้การยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน เป็นต้นแบบให้กับการดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับลุ่มน้ำอื่นๆ

 

แกลเลอรี่