Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ประชุมหารือ สำรวจความพร้อม และตรวจสอบพื้นที่โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อและโรงงานคัดแยก มูลฝอยทั่วไปเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ประชุมหารือ สำรวจความพร้อม และตรวจสอบพื้นที่โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อและโรงงานคัดแยก มูลฝอยทั่วไปเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เข้าร่วมประชุมหารือสำรวจความพร้อมและตรวจสอบพื้นที่โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อและโรงงานคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับกลุ่มงานวิเคราะห์และประสานแผน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี และกรมควบคุมมลพิษ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ให้การต้อนรับ

แกลเลอรี่