Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ประชุมหารือ สำรวจความพร้อม และตรวจสอบพื้นที่ โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ เทศบาลนครนครปฐม

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ประชุมหารือ สำรวจความพร้อม และตรวจสอบพื้นที่ โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ เทศบาลนครนครปฐม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เข้าร่วมประชุมหารือ สำรวจความพร้อมและตรวจสอบพื้นที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  การจัดการขยะ เทศบาลนครนครปฐม ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับกลุ่มงานวิเคราะห์และประสานแผน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมี      นายธนาวุฒิ ดอนจันทร์ทอง รองปลัดเทศบาลนครนครปฐม เป็นประธานการประชุม

แกลเลอรี่