Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เป็นประธานการประชุมหารือแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนจากแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทร้านอาหารริมน้ำ

ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เป็นประธานการประชุมหารือแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนจากแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทร้านอาหารริมน้ำ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เป็นประธานการประชุมหารือแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนจากแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทร้านอาหารริมน้ำ โดยมี กอ.รมน.จังหวัดนครปฐม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม สํานักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดนครปฐม สํานักงานประมงจังหวัดนครปฐม สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม โครงการชลประทานนครปฐม และชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่ประชุมได้เห็นชอบ 4 แนวทาง ได้แก่ (1) สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารริมน้ำ (2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ร้านอาหารริมน้ำมีการบําบัดน้ำเสียเบื้องต้น เช่น ถังดักไขมัน บ่อเกรอะ เป็นต้น (3) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ และ (4) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจให้คําแนะนําการ ประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้ แลกเปลี่ยนฐานข้อมูลร้านอาหารริมน้ำจังหวัดนครปฐมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้บูรณากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลแม่น้ำท่าจีนให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารริมน้ำ โดยกําหนดจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารริมน้ำแม่น้ำท่าจีนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม การขออนุญาตประกอบกิจการร้าน/แพอาหารริมน้ำ รวมทั้งฝึกการใช้ชุดทดสอบคุณภาพน้ำอย่างง่ายเพื่อเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ทั้งนี้ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรถอดบทเรียนการดําเนินงานในครั้งนี้ เพื่อขยายผลไปยังแหล่งกําเนิดน้ำเสียอื่นๆ ด้วย ได้แก่ วัดริมน้ำ และโรงเรียนริมน้ำ ต่อไป

แกลเลอรี่