Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เข้าร่วมประชุมบูรณาการการทำงานของส่วนราชการภายใต้กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เข้าร่วมประชุมบูรณาการการทำงานของส่วนราชการภายใต้กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เข้าร่วมประชุมบูรณาการการทำงานของส่วนราชการภายใต้กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ร่วมกันระหว่างสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง 76 จังหวัด กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม

แกลเลอรี่