Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เข้าร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสีย "ระดับทอง" ประจำปี พ.ศ. 2563​

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เข้าร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสีย "ระดับทอง" ประจำปี พ.ศ. 2563​

วันที่ 11 กันยายน 2563 นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เข้าร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสีย "ระดับทอง" ประจำปี พ.ศ. 2563​ จำนวน​ 121​ แห่ง​ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ​ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดยแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ที่ผ่านการประเมินระดับทองและเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา จังหวัดนครปฐม และโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 -​16​ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการติดตาม ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม​ ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภค​ สร้างความเท่าเทียมของประขาชนในการเเข้าถึงน้ำสะอาดและปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี ตั้งแต่ปี​ พ.ศ. 2560 -​ 2579 และ แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำปี​ 2558 -​2569 โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมจากภาคประชารัฐ ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำในพื้นที่วิกฤต ให้สามารถควบคุม ดูแลการบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ​ สามารถระบายน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนสร้างแรงจูงใจโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการที่ตระหนักถึงการกำกับดูแลการประกอบกิจการควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม​ ทั้งนี้​ ในปี​ 2563​ มีแหล่งกำเนิดมลพิษเข้าร่วมการประเมินการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ​ ทั้งสิ้น จำนวน​ 932 แห่ง​ ผ่านการประเมิน ระดับทอง 128 แห่ง ระดับเงิน 86 แห่ง และระดับทองแคง 92 แห่ง รวมทั้งสิ้น 306 แห่ง

แกลเลอรี่