Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้” ณ วัดสุนทรสถิต (วัดอําแพง) ตําบลอําแพง อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้” ณ วัดสุนทรสถิต (วัดอําแพง) ตําบลอําแพง อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

            วันที่ 23 กันยายน 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้” ณ วัดสุนทรสถิต (วัดอําแพง) ตําบลอําแพง อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีผู้แทนจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 70 คน
            กิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายในหัวข้อ “ต้นไม้สร้างรายได้ให้ ชุมชน” จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด สมุทรสาคร และหัวข้อ “ปลูกต้นไม้ ช่วยโลกร้อนได้จริงหรือ” พร้อม กิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติวิธีการคํานวณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ เพื่อพัฒนา ศักยภาพในการคํานวณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ และวางแผนดําเนิน โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกต่อไป

แกลเลอรี่