Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ลงพื้นที่หารือร่วมกับประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับตําบลสามควายเผือก เพื่อหาแนวทางการขยายผลต้นแบบการดูแลรักษาคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านศาลาดิน สู่การดําเนินงานในพื้นที่ตําบลสามควายเผือก ภายใต้การดําเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ลงพื้นที่หารือร่วมกับประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับตําบลสามควายเผือก เพื่อหาแนวทางการขยายผลต้นแบบการดูแลรักษาคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านศาลาดิน สู่การดําเนินงานในพื้นที่ตําบลสามควายเผือก ภายใต้การดําเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่หารือร่วมกับนายธวัช ลิบวาณิชย์ ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับตําบลสามควายเผือก เพื่อหาแนวทางการขยายผลต้นแบบการดูแลรักษาคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านศาลาดิน สู่การดําเนินงานในพื้นที่ตําบลสามควายเผือก ภายใต้การดําเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ณ ศูนย์เพาะชํากล้าไม้ชุมชนตําบลสามควายเผือก อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งลงพื้นที่สํารวจแหล่งกําเนิดมลพิษที่ระบายลงสู่คลองสามควายเผือก เพื่อใช้เป็นข้อมูลกําหนดแนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ำต่อไป

แกลเลอรี่