Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังประสบอุทกภัย ณ บริเวณพื้นที่ศาลพ่อปู่ขุนไกร หมู่ที่ 7 บ้านไผ่เดาะ ตําบลบางตะเคียน อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังประสบอุทกภัย ณ บริเวณพื้นที่ศาลพ่อปู่ขุนไกร หมู่ที่ 7 บ้านไผ่เดาะ ตําบลบางตะเคียน อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังประสบอุทกภัย ณ บริเวณพื้นที่ศาลพ่อปู่ขุนไกร หมู่ที่ 7 บ้านไผ่เดาะ ตําบลบางตะเคียน อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายสุรเชษฐ์ ต่วนป้องค่าย เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน มีผู้ร่วมงานจาก สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) สํานักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตําบลบางตะเคียน และประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมประกอบด้วย

1) มอบน้ำดื่มให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางตะเคียนเพื่อแจกให้กับประชาชนในพื้นที่

2) ตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน โดยสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

3) ทําความสะอาด บริเวณพื้นและผนังศาลาอเนกประสงค์ เก็บ คัดแยกขยะบริเวณบ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ำ

 

แกลเลอรี่