Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561

                กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที่ดำเนินกิจกรรม  ลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง และขยายต่อจนกลายเป็นสังคมรีไซเคิล ซึ่งโครงการฯ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาเป็นอย่างดี 

               โดยในปี 2561 แบ่งการประกวดออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

               กลุ่ม A โรงเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส

               กลุ่ม B โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

               แบ่งการประกวดออกเป็น 2 รอบ ในรอบแรกเป็นการพิจารณาเอกสารรายงานแผนงานโครงการหรือกิจกรรมโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 เมื่อพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกสถานศึกษาผ่านรอบที่ 1 แล้ว สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าสู่การตัดสินระดับประเทศต่อไป 

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

ใบสมัครโรงเรียนปลอดขยะ

ขนาดไฟล์:6.03 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 42 ครั้ง

แผ่นพับโรงเรียนปลอดขยะแนวตั้ง

ขนาดไฟล์:3.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 54 ครั้ง