Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

Regional Environmental Office 5

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผอ. สสภ.5 ร่วมประชุมกับสำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองสาขาลุ่มน้ำท่าจีน

ผอ. สสภ.5 ร่วมประชุมกับสำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองสาขาลุ่มน้ำท่าจีน

วันที่ 10 มกราคม 2561

ผอ. สสภ.๕ ร่วมประชุมกับสำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองสาขาลุ่มน้ำท่าจีน โดยพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองสาขาในลุ่มน้ำท่าจีน ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่

1.แผนการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และเพิ่มการไหลเวียนของน้ำ

2.แผนการปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลอง

3.แผนการเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้แก่ทุกภาคส่วน

ซึ่งมีผลการประชุม สรุปได้ดังนี้

1. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 พิจารณาปรับแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับความรุนแรงของปัญหา หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น และปริมาณงานที่สามารถรับดำเนินการได้ เพื่อให้สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ พิจารณาดำเนินการต่อไป

2. เห็นควรนำแผนปฏิบัติการฯ หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายภาคประชาชน  เพื่อให้ความเห็นและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้กลไกประชารัฐ

3. เห็นควรจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์การดำเนินงานแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองสาขาในลุ่มน้ำท่าจีนแบบมีส่วนร่วม โดยใช้พื้นที่บริเวณคลองเจดีย์บูชา หรือคลองสามควายเผือก เป็นพื้นที่จัดกิจกรรม

แกลเลอรี่