Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
2

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศทางวิชาการและการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอีสาน โดยบุคลากรที่มีศักยภาพ
มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี