Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
2

พันธกิจ

พันธกิจ

                             พันธกิจของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12

ส่วน

พันธกิจ

1. ส่วนอำนวยการ

ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานวิชาการ โดยการบริการจัดการทั่วไปภายในหน่วยงาน และแบ่งลักษณะการดำเนินงานออกเป็นงานธุรการและสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานยานพาหนะและอาคารสถานที่

2. ส่วนยุทธศาสตร์      สิ่งแวดล้อม

1. จัดทำและสนับสนุนการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค

 2. การผลักดันและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนฯ

 3. คณะเลขานุการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระดับภาค

 4. การวางแผนงานและงบประมาณ

 5. รวบรวมและประมวลแผนปฏิบัติงาน

 6. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

 7. รวบรวมและจัดทำสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงาน

 8. ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

1. จัดกิจกรรมรณรงค์และทำเอกสารเผยแพร่ด้านสิ่งแวดล้อม

 2. การประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

 3. การให้บริการเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการให้บริการห้องสมุด

 4. เป็นศูนย์ศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและธนาคารขยะรีไซเคิล

 5. ศึกษาวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่อย่างเหมาะสม

 6. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน

  7.สนับสนุนการดำเนินการระบบฝังกลบมูลฝอย

8. สนับสนุนข้อมูลเพื่อการวางแผนจัดการ ขยะชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว ขยะติดเชื้อและของเสียอันตราย

4. ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. แผนงานการตอบสนองต่อเหตุร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม

 - ดำเนินการตอบสนองต่อเหตุร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม

 - จัดตั้งหน่วย SERT : (Special Environmental Respon Team) เมื่อเกิดอุบัติภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม

 2. การส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายตามกฎกระทรวงมาตรา 80

3. การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อม

4. สนับสนุนให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษทุกประเภท

 5. ศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมาย

5. ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

 2. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ

 3. วิจัยและพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์

 4. วิจัยคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 5. จัดทำระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ของห้องปฏิบัติการ

 6. สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของ ทสจ.หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

 2. จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

 3. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์

 4. ดูแลและพัฒนาระบบเครือข่าย และคอมพิวเตอร์

 5. ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

 6. งานด้านระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน

 7. แผนงานเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อม

 - ดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน

 - ดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ