Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
การสำรวจสภาพน้ำลำโดมใหญ่ และซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การสำรวจสภาพน้ำลำโดมใหญ่ และซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 14 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ลงพื้นที่สำรวจสภาพน้ำลำโดมใหญ่ในพื้นที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จากการสำรวจสภาพน้ำพบว่า ลำโดมใหญ่มีการระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำสำหรับเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุอุทกภัย ทำให้น้ำมีระดับต่ำลงมาก ส่งผลให้ทุ่นลอยน้ำของสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ อำเภอเดชอุดม ติดอยู่ริมตลิ่งเหนือน้ำ เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการย้ายทุ่นลอยน้ำเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้เป็นปกติ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการซ่อมเปลี่ยนหัวตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ของสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติและปรับเทียบค่าความเป็นกรด-ด่าง เพื่อให้สามารถตรวจวัดค่าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยคุณภาพน้ำลำโดมใหญ่จากการรายงานของสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติอำเภอเดชอุดม อยู่ในเกณฑ์ปกติ วัดค่าออกซิเจนละลายน้ำได้ 6.8 มก./ล. ค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.9 และค่าความนำไฟฟ้า 44.6 µS/cm สำหรับสภาพน้ำในลำโดมใหญ่บริเวณสะพานลำโดมใหญ่ อำเภอเดชอุดม พบว่า มีสภาพน้ำปกติและน้ำไหลแรง โดยระดับน้ำลดต่ำลงจากการระบายน้ำของฝานกั้นน้ำ วัดค่าออกซิเจนลายน้ำได้ 5.9 มก./ล. ค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.1 และค่าความนำไฟฟ้า 66 µS/cm ทั้งนี้จะมีการติดตามสถานการณ์น้ำในลำโดมใหญ่อย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการคุณภาพน้ำในลำโดมใหญ่

15 ก.ย. 63

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ดูทั้งหมด
การเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

การเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.12 ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักพยาบาล จำนวน 100 ห้อง ของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โดยมีนายแพทย์ปริญญา นพเก้า รองผู้อำนวยการด้านระบบบริการและสนับสนุนบริหาร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงรายละเอียดโครงการก่อสร้างอาคารฯ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารฯ ทั้งนี้ สสภ.12 ได้ให้คำแนะนำในการเตรียมมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองขณะทำการก่อสร้างอาคารฯ

29 พ.ค. 63