Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

ร่วมเปิดโครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมเปิดโครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

นายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 เข้าร่วมงานเปิดโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี” ซึ่งดำเนินการวิจัยโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านกอก โดยคณะผู้วิจัยได้เชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ซึ่งมีภารกิจเป็นหน่วยงานทางวิชาการที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เข้าร่วมการวิจัยโดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

          1. ศึกษาวงจรการซื้อขาย เส้นทางการรวบรวม ขนส่ง รื้อแยกและจัดเก็บซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างระบบสารสนเทศ

          2. พัฒนาแนวทางมาตรฐานการทำงานและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพคัดแยก เพื่อวิธีการทำงานที่ดีและปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

          3. พัฒนาแนวทางการจัดการของเสียของผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ได้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องและการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ เพื่อให้งานวิจัยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่

         

 

แกลเลอรี่