Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

การสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 14-15 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.12 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ทำการสำรวจในเขตพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายพรศักดิ์ ทวีโคตร ผู้อำนวยการกองช่าง ทต. หว้านใหญ่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง พร้อมทั้งทำการเก็บตัวอย่างน้ำประปาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น 11 ตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงานโครงการฯ ต่อไป

แกลเลอรี่