Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร  ยโสธร  ศรีสะเกษ  และอุบลราชธานี

วันที่ 14-16 และ 20-23 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.12 ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น  29  ตัวอย่าง โดยได้ดำเนินการ  เก็บตัวอย่างน้ำจาก 10 แหล่งน้ำ ประกอบด้วย

       1  แม่น้ำมูล 12 ตัวอย่าง  ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  และจังหวัดอุบลราชธานี 

       2  แม่น้ำชี 4 ตัวอย่าง ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธรและจังหวัดอุบลราชธานี

       3  แม่น้ำโขง 2 ตัวอย่าง ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

       4  ห้วยบางทราย  1 ตัวอย่าง ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

       5  ห้วยชะโนด 1 ตัวอย่าง ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

       6  ห้วยบังอี่ 1 ตัวอย่าง ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

       7  ห้วยแข้ 2 ตัวอย่าง ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

       8  ห้วยมุก 3 ตัวอย่าง ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

       9  ลำน้ำกว้าง 2 ตัวอย่าง  ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร

       10 ลำน้ำเสียว 1 ตัวอย่าง  ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

       จากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด ด่าง (pH) และ ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO

ในภาคสนามเบื้องต้นมีค่าเฉลี่ย  ดังนี้

ค่าเฉลี่ย

แหล่งน้ำ

แม่น้ำมูล

แม่น้ำ

ชี

แม่น้ำโขง

ห้วย

บางทราย

ห้วย

ชะโนด

ห้วย

บังอี่

ห้วยแข้

ห้วยมุก

ลำน้ำ

กว้าง

ลำน้ำ

เสียว

pH

7.4

6.8

7.0

6.2

6.7

7.0

6.5

6.2

6.9

7.8

DO

(มิลลิกรัมต่อลิตร)

7.3

6.9

5.4

7.1

7.4

7.2

4.6

5.3

4.9

6.8

 

                  

 

                   ทั้งนี้   ได้ส่งตัวอย่างน้ำทั้งหมดเพื่อตรวจวิเคราะห์ในพารามิเตอร์อื่นๆ ที่ห้องปฏิบัติการ

        ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

แกลเลอรี่