Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

สำรวจระบบประปาหมู่บ้าน โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ2563

สำรวจระบบประปาหมู่บ้าน โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ2563

วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน โดยดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  โดย นางระพีพร หลาทอง ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน ทั้ง 10 แห่ง และได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำประปามาวิเคราะห์ทดสอบ 10 ตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในดำเนินงานโครงการฯ ต่อไป

แกลเลอรี่