Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

เก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2563

เก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน  โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน   ปีงบประมาณ 2563

     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน โดยดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในเขตพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายไชยยศ พงษ์ประสิทธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลหนองผือ ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านทั้ง 14 แห่ง และได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้านมาวิเคราะห์ทดสอบ 14 ตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในดำเนินงานโครงการฯ ต่อไป

แกลเลอรี่