Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

พิธีเปิดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจังหวัดอุบลราชธานี และการอบรมให้ความรู้ทั่วไปด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศและวิธีตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ

พิธีเปิดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจังหวัดอุบลราชธานี และการอบรมให้ความรู้ทั่วไปด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศและวิธีตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ร่วมกับ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมมลพิษ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีเปิดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด และมอบนโยบายแนวทางการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ได้จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศและวิธีการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ โดยวิทยากรจากกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่รับผิดชอบ5 จังหวัด หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายสถาบันการศึกษา รวมจำนวน 150 คน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ต่อไป

แกลเลอรี่