Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 โดยได้ยื่นขอการรับรองฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และได้ดำเนินงานตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO14001:2015 ประกอบด้วยการจัดทำเอกสารตามระบบการฝึกอบรม การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในสำนักงานฯ การตรวจประเมินภายใน การทบทวนระบบบริหาร เป็นต้น และรับการตรวจประเมินจากหน่วยรับรองฯ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ได้ดำเนินงานตามข้อกำหนด ISO14001:2015 ครบถ้วนโดได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมดังกล่าว

แกลเลอรี่