Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 18 – 20 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในช่วงฤดูแล้งและจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำเชิงพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น 12 ตัวอย่าง ประกอบด้วยตัวอย่างน้ำจาก ห้วยปลกแดก อยู่ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 3 ตัวอย่าง ตัวอย่างน้ำจากลำเซบาย อยู่ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 ตัวอย่าง ตัวอย่างน้ำจากลำมูลน้อย อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 ตัวอย่าง ตัวอย่างน้ำจากห้วยขะยุง และ ตัวอย่างน้ำจากห้วยสำราญ อยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ลำห้วยละ 1 ตัวอย่าง โดยได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำในภาคสนามและเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามในพารามิเตอร์ ค่าความเป็นกรด – ด่าง(pH) และค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) พบว่า มีค่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประเภทที่ 2* และ 3** อย่างไรก็ตาม ผลที่แน่ชัดต้องรอผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของ สสภ.12

ตาราง(ดังรูป)แสดงผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด – ด่าง(pH) และค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO)

 

แหล่งน้ำ จำนวนตัวอย่าง ค่าที่ตรวจวัดอยู่ในช่วง
DO(mg/L) pH
ห้วยปลาแดก 3 5.8-7.2 6.5-6.9
ลำเซบาย 5 6.3-7.6 6.8-7.3
ลำมูลน้อย 2 7.0-7.1 7.4
ห้วยขะยุง 1 7.3 7.4
ห้วยสำราญ 1 8.1 7.2

 มาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน

*ประเภทที่ 2 DO ≥6.0 มิลลิกรัม/ลิตร pH=5.0 - 9.0

*ประเภทที่ 3 DO 4.0 – 5.9 มิลลิกรัม/ลิตร pH=5.0 - 9.0

แกลเลอรี่