Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำบ่อตรวจติดตามน้ำใต้ดินและสำรวจสภาพทั่วไปโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำบ่อตรวจติดตามน้ำใต้ดินและสำรวจสภาพทั่วไปโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

  วันที่ 20 พฤษภาคม 2563  เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.12 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทม.พิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่ระบบกำจัดขยะมูลฝอย ทม.พิบูลมังสาหาร ตั้งอยู่บ้านหนองแปน ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ดำเนินกิจกรรมดังนี้
1. ทำการสำรวจสภาพทั่วไปของระบบกำจัดขยะมูลฝอยโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone)
2. ตรวจวัดก๊าซในบ่อฝังกลบ และบริเวณบ่อบำบัดน้ำชะขยะ พบว่าไม่มีค่าก๊าซที่ตรวจวัดได้
3. เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อตรวจติดตามคุณภาพน้ำใต้ดิน  (Monitoring well) จำนวน 3 บ่อ จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม พบว่า มีค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) อยู่ระหว่าง 2.93-4.04 mg/L ค่า pH มีค่าอยู่ระหว่าง 6.92-7.04 และ ค่าความเค็ม (Salinity) มีค่าอยู่ระหว่าง 0-0.2 ppt ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) มีค่าอยู่ระหว่าง 289-597 µs/cm โดยตัวอย่างน้ำได้ส่งวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกหลักวิชาการต่อไป

แกลเลอรี่