Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ประกอบการจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ประกอบการจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โดยมีนายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ สสภ.12 ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล โดยไม่ต้องรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดฯ รวมของโรงพยาบาล และให้พิจารณาการนำน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น

แกลเลอรี่