Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

การตรวจประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ โครงการอาคารราชการต้นแบบในการจัดการน้ำเสีย

การตรวจประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ โครงการอาคารราชการต้นแบบในการจัดการน้ำเสีย

วันที่ 5 สิงหาคม 2563  เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.12 ดำเนินการติดตามตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารที่ทำการของรัฐ ที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้ง ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 แห่ง คือ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งตรวจประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ โครงการอาคารราชการต้นแบบในการจัดการน้ำเสีย เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้อาคารราชการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้อง และให้มีการควบคุมการระบายน้ำทิ้งมีค่าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

แกลเลอรี่