Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ กรมควบคุมมลพิษ ไตรมาสที่ 4/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ 	กรมควบคุมมลพิษ ไตรมาสที่ 4/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 10-12 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.12        ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินตามโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ไตรมาสที่ 4/2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สสภ.12 โดยได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ                                                                        ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 7 แหล่งน้ำ ได้แก่

แม่น้ำโขง จำนวน  2 ตัวอย่าง  ห้วยบางทราย จำนวน 1 ตัวอย่าง ห้วยชะโนด จำนวน 1 ตัวอย่าง  ห้วยบังอี่ จำนวน  1 ตัวอย่าง  ห้วยแข้ จำนวน  2  ตัวอย่าง  ห้วยมุก จำนวน 3 ตัวอย่าง                         และ ลำน้ำกว้าง จำนวน  2 ตัวอย่าง   รวมทั้งสิ้น จำนวน 12 ตัวอย่าง

       จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม พารามิเตอร์ ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) และค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO)  พบว่า ทั้ง 7 แหล่งน้ำ มีค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) อยู่ในช่วง 6.2 – 8.0 และมีค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) อยู่ในช่วง 3.7 – 6.8 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยพบว่าแหล่งน้ำที่มีค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ต่ำสุด คือ ห้วยแข้ ที่จุดเก็บ (HK02) ซึ่งมีค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) เท่ากับ 3.9 มิลลิกรัมต่อลิตร  โดยมีผลการตรวจวัดดังแสดง     ในตารางผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินภาคสนามฯ

 

ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินภาคสนามพารามิเตอร์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) และค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO)

แหล่งน้ำ

แม่น้ำโขง

ห้วย

บางทราย

ห้วย

ชะโนด

ห้วย

บังอี่

ห้วยแข้

ห้วยมุก

ลำน้ำกว้าง

pH

6.9 - 7.2

6.2

6.5

8.0

7.1

7.2 - 7.3

6.5 - 6.9

DO

(มิลลิกรัมต่อลิตร)

6.2 - 6.3

6.0

6.3

6.4

3.9 - 5.1

3.7 - 6.8

4.7 - 5.9

แกลเลอรี่