Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

การดำเนินกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพน้ำลำโดมใหญ่ อำเภอนาจะหลวยและอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

การดำเนินกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพน้ำลำโดมใหญ่ อำเภอนาจะหลวยและอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ดำเนินกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในการจัดการคุณภาพน้ำ
ลำโดมใหญ่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีเขตพื้นที่ติดกับลำโดมใหญ่ ในการนี้ได้หารือประเด็นปัญหาด้านคุณภาพน้ำในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่จะพบปัญหาคุณภาพน้ำในช่วงฤดูฝน จึงได้ประสานความร่วมมือในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำลำโดมใหญ่และมอบชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างง่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับใช้เฝ้าระวังคุณภาพน้ำร่วมกับชุมชนในพื้นที่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำขั้นตอนการตรวจวัดคุณภาพน้ำ การวิเคราะห์และแปลผลคุณภาพน้ำเพื่อใช้ประเมินผลคุณภาพน้ำเบื้องต้น รวมทั้งได้แนะนำแนวทางการประสานงานกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 12 กรณีเกิดเหตุวิกฤตคุณภาพน้ำ โดยมีผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งจะเป็นเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ต่อไป

แกลเลอรี่