Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

การบรรยายให้ความรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics) ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบพิกัดภูมิศาสตร์และการ ระบุพิกัดภูมิศาสตร์(Geographical Positioning System;GPS)

การบรรยายให้ความรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics) ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบพิกัดภูมิศาสตร์และการ ระบุพิกัดภูมิศาสตร์(Geographical Positioning System;GPS)

การบรรยายให้ความรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics) และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่  โดยนายสรรสฤษฎ์ เธียรโพธิ์ภิรักษ์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒  จำนวน ๖ ครั้ง  ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น ๓ (หลังเสร็จสิ้นการประชุมประจำเดือน) ดังนี้ ๑. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการจำลองแบบการไหลของทางน้ำธรรมชาติ ซึ่งสอนใช้โปรแกรม DHI mike11 วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ๒. การประยุกต์ใช้แบบจำลอง MIKE11 HD ตัวอย่างการประยุกต์ใช้แม่น้ำเพชรบุรี  วันที่ 18  เมษายน  2563 ๓. แผนที่และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแผนที่ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๔. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  วันที่ 12  มิถุนายน  2563 ๕. ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบพิกัดภูมิศาสตร์และการระบุพิกัดภูมิศาสตร์ วันที่ 1๗  กรกฎาคม 2563 ๖. การสำรวจจากระยะไกลเบื้องต้นและการใช้โปรแกรม วันที่ ๓ สิงหาคม  2563 หลักฐานประกอบ -  เอกสารประกอบคำบรรยาย ครั้งที่ ๕ และ ๖

ระบบค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์  (Geo-referenced Coordinate  System) เนื่องจาก GIS  เป็นระบบสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ จากแหล่งข้อมูลและมาตราส่วนต่าง ๆ ดังนั้น ระบบค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์  จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น  ทั้งนี้เพราะหากข้อมูลดังกล่าวใช้ระบบ อ้างอิงที่แตกต่างกัน  จะทำให้ไม่สามารถซ้อนทับ  หรือซ้อนทับได้แต่มีตำแหน่งที่ผิดพลาด  หรือการเชื่อมต่อข้อมูลแผนที่ที่อยู่ใกล้เคียงกัน  ไม่สามารถดำเนินการได้  ระบบค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์  สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระบบใหญ่ ๆ คือ Spherical Coordinate  System และ Map Projection 
Spherical  Coordinate System  เป็นระบบค่าพิกัดที่อ้างอิงเส้นรุ้ง (latitude)  และเส้นแวง (longitude)  โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าโลกมีลักษณะกลม  ซึ่งเป็นภาพ 3 มิติ  เส้นแวง (longitude or meridians)  จะลากจากขั้วโลกเหนือมายังขั้วโลกใต้เส้นแวง 0 องศา (prime Meridian)  จะลากผ่านเมือง Greenwich  ประเทศอังกฤษ  ทางทิศตะวันออก  จะมีค่า 0-180 องศา  ส่วนทางทิศตะวันตกของเส้น Prime Meridian จะมีค่า 0 – (-180)  องศาเส้นรุ้ง บางครั้งเรียกว่า parallels   เนื่องจากจะมีระยะห่างที่เท่ากันตลอดเส้นรุ้งที่ลากผ่านเส้นศูนย์สูตร (equator)  จะมีค่า 0 องศาเส้นรุ้งที่อยู่ทางทิศเหนือของเส้นศูนย์สูตร จะมีค่าจาก 0-90 องศา  ถึงขั้วโลกเหนือ  และเส้นรุ้งที่อยู่ทางทิศใต้ของเส้นศูนย์สูตร  จะมีค่าจาก 0-( 90)  องศา  ถึงขั้วโลกใต้  ดังนั้น  ค่าพิกัดหนึ่ง ๆ   ของระบบเส้นรุ้ง  เส้นแวงจะมีเพียงตำแหน่งเดียวบนพื้นโลก Cortesian  Coordinate  System or Planar Coordinate System  เป็นระบบค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่แปลงค่า (projection)  เส้นรุ้งเส้นแวงที่เป็นรูป 3 มิติ  ให้เป็นแผนที่ในลักษณะพื้นราบ 2 มิติ โดยค่า x  แทนค่าระยะทางจากจุดอ้างอิงสมมุติ  ในแนวแกนนอน (horizontal axis)  และ y แทนค่าระยะทางจากจุดอ้างอิงสมมุติในแนวแกนตั้ง (Vertical axis) ค่าพิกัด Planar Coordinate System  มีหลายระบบด้วยกัน เช่น Universal Transvers Mercator, Albers Equal-Area Conic, Lambert  แต่ละระบบหรือแต่ละโซนจะให้ผลที่แตกต่างกัน  สำหรับประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ โดยมากจะใช้ระบบ UTM  ซึ่งได้แบ่งโลกออกเป็น 60 ส่วน  ส่วนละ 6 องศา โซนที่ 1  ตั้งอยู่ระหว่าเส้นแวงที่ 180  West – 174  West  ส่วนประเทศไทยตั้งอยู่ 2 โซน คือ โซน 47 (96 East – 102 East) และ โซน 48 (102  East – 108  East)  หรือตั้งอยู่ในภูมิภาค 1830  Everest ในกลุ่มประเทศเดียวกับอินเดีย พม่า ปากีสถาน  อัฟกานิสถาน 

แกลเลอรี่