Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 26 – 28  สิงหาคม 2563   เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  12  (อุบลราชธานี)   ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ แหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำเชิงพื้นที่  จำนวนทั้งสิ้น  12  ตัวอย่าง  ประกอบด้วยตัวอย่างน้ำจาก ห้วยปลกแดก  อยู่ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ  จำนวน  3  ตัวอย่าง ตัวอย่างน้ำจากลำเซบาย  อยู่ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน  5  ตัวอย่าง  ตัวอย่างน้ำจาก ลำมูลน้อย  อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน  2  ตัวอย่าง  ตัวอย่างน้ำจากห้วยขะยุง  และ ตัวอย่างน้ำจากห้วยสำราญ  อยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  ลำห้วยละ  1  ตัวอย่าง  โดยได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำในภาคสนามและเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  12 (อุบลราชธานี)

จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามในพารามิเตอร์ และค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO)  พบว่า    แหล่งน้ำมีค่าความเป็นกรด  –  ด่าง(pH)  อยู่ในช่วง  6.8  -  8.5  ซึ่งมีค่าคุณภาพน้ำ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด  ส่วนค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO)  มีค่าอยู่ในช่วง  3.6  ถึง  6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีตัวอย่างน้ำที่มีค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำต่ำสุดที่ห้วยปลาแดกและ    ห้วยสำราญ (จุดเก็บตัวอย่าง HP02 และ HS01 มีค่า  DO=3.6mg/l) ดังแสดงในตารางแสดงผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด – ด่าง(pH)  และค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ  (DO)

         นอกจากนี้ ยังได้ล้างทำความสะอาดสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติห้วยสำราญ จ.ศรีสะเกษ  เพื่อให้ทำงานตรวจวัดคุณภาพน้ำได้อย่างประสิทธิภาพ

 ตารางแสดงผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด – ด่าง(pH)  และค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ  (DO)

 

แหล่งน้ำ

 

จำนวนตัวอย่าง

ค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง

pH

DO(mg/L)

 

ห้วยปลาแดก

3

6.8   - 7.6

3.6***  -  5.8

ลำเซบาย

5

6.8  -  7.3

5.2  -  5.8

ลำมูลน้อย

2

6.8 

4.6

ห้วยขะยุง

1

7.1

6.0

ห้วยสำราญ

1

8.5

3.6***


•มาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน

     *ประเภทที่  2  DO ≥6.0  มิลลิกรัม/ลิตร  pH=5.0  - 9.0

    **ประเภทที่  3  DO 4.0 – 5.9  มิลลิกรัม/ลิตร  pH=5.0  - 9.0

    ***ประเภทที่  4  DO 2.0 – 3.9  มิลลิกรัม/ลิตร  pH=5.0  - 9.0

 

แกลเลอรี่