Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างง่าย โดยเครือข่ายภาคประชาชน ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสำราญ จังหวัดศรีสะเกษ"

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างง่าย โดยเครือข่ายภาคประชาชน ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสำราญ จังหวัดศรีสะเกษ"

วันที่ 22 กันยายน 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ"การตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างง่าย โดยเครือข่ายภาคประชาชน ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสำราญ จังหวัดศรีสะเกษ" ณ ห้องประชุมพิกุลทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 เป็นประธานเปิดงาน และมีเครือข่ายภาคประชาชนลุ่มน้ำห้วยสำราญในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมการอบรม จำนวน 70 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำห้วยสำราญ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้วิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างง่าย และแนวทางการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการคุณภาพน้ำผิวดินในพื้นที่ รวมทั้งได้นำเสนอประเด็นปัญหาคุณภาพน้ำ และแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำในห้วยสำราญแบบบูรณาการร่วมกันต่อไป

แกลเลอรี่