Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

Regional Environmental Office 12 Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในพื้นที่สวนป่าพิบูลมังสาหาร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในพื้นที่สวนป่าพิบูลมังสาหาร  อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 24 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)  ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี  ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ณ สวนป่าพิบูลมังสาหาร ตำบล  ช่องเม็ก อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินที่ไหลผ่านพื้นที่สวนป่าพิบูลมังสาหาร  โดยได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำในภาคสนามและเก็บตัวอย่างน้ำจากห้วยลำน้ำใส จำนวน 3 ตัวอย่าง ได้แก่ จุดเก็บตัวอย่างสะพานข้ามห้วยลำน้ำใสก่อนไหลเข้าพื้นที่สวนป่าฯ  จำนวน  1 ตัวอย่าง จุดเก็บตัวอย่าง  ห้วยลำน้ำใสที่อยู่ในพื้นที่สวนป่าฯ  จำนวน 1 ตัวอย่าง  และจุดเก็บตัวอย่างสะพานข้ามห้วยลำน้ำใสที่ไหลออกนอกบริเวณพื้นที่สวนป่าฯ  จำนวน  1 ตัวอย่าง

  การจากการตรวจวัดคุณภาพน้ำในภาคสนาม พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าอยู่ระหว่าง 7.4 - 7.7 มีค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) อยู่ระหว่าง 5.6 - 6.3 mg/L ค่าความเค็ม (Salinity) มีค่าเท่ากับ 0.0 ppt และค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) มีค่าอยู่ระหว่าง 33-34 µs/cm

แกลเลอรี่