Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม

 

ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด จำนวน 2 คน
  ข้าราชการ 1 คน 
  พนักงานราชการ 1 คน