Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี)

Office of Environmental and Pollution Control 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)  เป็นหน่วยงานส่วนกลางในระดับกอง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ดูแลและจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออก) โดยมีพื้นที่ความรับผิดชอบ 6 จังหวัด  คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด  ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ

มีหน้าที่และอำนาจตามกฎกระทรวง  ดังนี้

1. จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับภาค

2. เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยวิชาการขั้นสูงเพื่อการประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่และรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาค

3. ตรวจวัดและทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพื่อบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการอ้างอิงตามมาตรฐาน

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาค ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

5. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย