Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)  เป็นหน่วยงานส่วนกลางในระดับกอง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ดูแลและจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออก) โดยมีพื้นที่ความรับผิดชอบ 6 จังหวัด  คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด  ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ

 มีอำนาจหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบดังนี้

  จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค
  ประสานการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค 
  จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาค
  จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภาค 
  เสนอแนะและให้คำปรึกษาทางวิชาการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของส่วนราชการ
    และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานการดำเนินการเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม 
  สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ระดับภาค รวมทั้งฝึกอบรม เผยแพร่

     และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย