Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ภารกิจหลัก

ภารกิจหลัก

    
 
1. ให้คำแนะนำและประสานงานกับจังหวัดในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด
2.  ให้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปในการคุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
3.  ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความรุนแรง และแนวโน้มของคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. เป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูล เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ และวีดีโอ ตลอดจนสื่อโปสเตอร์
5. เป็นศูนย์กลางประสานงานในภาคตะวันออกในการขอรับการจัดสรร หรือกู้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการขอรับการ 
6. บริการด้านวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรมตลอดจนการขอ จดทะเบียนขององค์กรเอกชน