Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

โครงสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

 

(1) งานธุรการและงานสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป 
(2) งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล 
(3) งานการเงินการบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานต่าง ๆ ด้านการเงิน งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และการจัดทำบัญชีงบประมาณ 

(4) งานพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหา ตรวจรับ จัดทำทะเบียนพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่าย พัสดุ เก็บรักษา ซ่อมบำรุง  
(5) งานยานพาหนะและอาคารสถานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานยานพาหนะและอาคารสถานที่ 
(6) ดำเนินงานพัฒนาระบบบริหารราชการ

 (1)  จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค โดยยึดหลักพื้นที่ภารกิจการมีส่วนร่วม
 (2)  ประสานนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 (3)  ประสานการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามประเมินผลแผนและมาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาค และในระดับจังหวัด         
 (4)  เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชน ในจังหวัดและภูมิภาค 
 (5) 
ติดตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
 (6)  สนับสนุนการจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้กับจังหวัด
 (7)  ร่วมทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาคและระดับพื้นที่
 
 (8) พิจารณาตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ/การดูดทราย/การอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินตาม กม.ที่ดินมาตรา 9 
 (9)  ร่วมดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

(1) สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับภาค   
(2) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
(3) ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้วิชาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งในระดับภาคและระดับท้องถิ่น 
(4) รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของประชาชน 
(6) ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดกระบวนการติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ 
(7) พัฒนารูปแบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(8) ให้บริการข้อมูล เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ และวีดีโอ ตลอดจนโปสเตอร์แก่กลุ่มเป้าหมาย 
(9)  ให้คำปรึกษาจัดทำหลักสูตร/คู่มือ/การจัดกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มเป้าหมาย 
(10) จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
(11) จัดทำรายงานประจำปีของสำนักงานฯ  

(1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาทางวิชาการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังและเตือนภัยสิ่งแวดล้อม                          
(2) ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม     
(3) พัฒนาระบบ รูปแบบที่เหมาะสมในการลดมลพิษสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยตนเอง  
(4) จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์สำนักงาน ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภาค ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ และ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์    
(5) พัฒนาระบบเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อม (War room)                                                                                 
(6) เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(7) เป็นวิทยากร สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป
(8) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในงานเฝ้าระวังและเตือนภัยสิ่งแวดล้อม

(1) ประสานและสนับสนุนการติดตามตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านสิ่งแวดล้อม 
(2) ประสานและสนับสนุนการติดตามตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม 
(3) เสนอแนะและให้คำปรึกษาทางวิชาการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการจัดการมลพิษในระดับพื้นที่ 
(4) ประสานและร่วมการดำเนินงานด้านตรวจบังคับการและงานกฎหมายสิ่งแวดล้อม
(5) พิจารณาการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ (Pre-EIA) และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (Post-EIA)
(6) จัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่
(7) ประสานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือการดำเนินงานกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
(8) เป็นวิทยากร สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป
(9) เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(10) ร่วมดำเนินการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาคและระดับพื้นที่รูปภาพ

(1) วิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตลอดจนให้การสนับสนุนการวิเคราะห์แก่หน่วยราชการในพื้นที่ 
(2) วิจัย และประสานการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 
(3) พัฒนารูปแบบและวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากล 
(4) พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025) 
(5) ให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 
(6) ประสานงานดำเนินการติดตามตรวจสอบปัญหาและเหตุฉุกเฉินจากมลพิษเพื่อการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(7) ร่วมจัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษในระดับภาคและระดับพื้นที่รูปภาพ