Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

 

มุ่งให้เกิดความร่วมมือองค์กรเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องให้เข้มแข็ง

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี

เป็นฐานในการดำรงชีพอย่างมีความสุขของประชาชน

และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคตะวันออก