Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

พันธกิจ

พันธกิจ

 

1. ร่วมสงวน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้ค่า  เพื่อให้มีคุณภาพที่ดีแก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมในภาคตะวันออก
2. จัดทำแผนจัดการคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดและท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม  โดยใช้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ
3. ร่วมพัฒนารูปแบบองค์ความรู้และภูมิปัญญาในการจัดการคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นปัญหา
4. ร่วมติดตามและประเมินผลการจัดการคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออก