Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ

การดำเนินงาน KM

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

1 พ.ค. 63

ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ (KM Team) สสภ.13 ประจำปี พ.ศ.2563

13 มี.ค. 63

แผนการจัดการความรู้แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

13 มี.ค. 63

แบบฟอร์มที่ ๑ การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

24 ก.พ. 63

ทำเนียบผู้รู้หลักสูตรอินโฟกราฟิกเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

23 ม.ค. 63

รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ คร้ังที่ 1/2563

21 พ.ย. 62

คำสั่งคณะทำงาน KM Team สสภ.13 (ชลบุรี) ที่ 42/2562

16 ก.ย. 62

สรุปผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน

17 ก.ค. 62

บทความข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS

จำนวนทั้งหมด 30 รายการ
1 2 3 4 > >>