Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ

การดำเนินงาน KM

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

24 ม.ค. 61

แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

24 ม.ค. 61

แบบฟอร์มที่ 1 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

21 ม.ค. 61

รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM Team) สสภ. 13 (ชลบุรี) ครั้งที่ 1/2561

21 ม.ค. 61

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM Team) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

25 ธ.ค. 60

รายงานผลการด าเนินการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

23 พ.ย. 60

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ปี 2560

23 พ.ย. 60

แผนการจัดการความรู้ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ปี 2560

23 พ.ย. 60

แผนการจัดการความรู้ของสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2560

จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1 2