Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ

คู่มือการปฏิบัติงาน สสภ.13 (ชลบุรี)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

23 พ.ย. 60

คู่มือการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน

23 พ.ย. 60

คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

23 พ.ย. 60

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเตรียมอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำ

23 พ.ย. 60

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม

23 พ.ย. 60

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

23 พ.ย. 60

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

23 พ.ย. 60

คู่มือในการรวบรวมข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานขององศ์กร

13 ธ.ค. 60

คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1