Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ

ประกาศ/พรบ./กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

26 พ.ย. 60

กฎหมายเกี่ยวกับของเสียอันตรายและสารอันตราย

26 พ.ย. 60

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานเพื่อบังคับใช กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐

26 พ.ย. 60

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายง

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.23 Mb ดาวน์โหลด: 2504 ครั้ง
26 พ.ย. 60

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้น

26 พ.ย. 60

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงาน

26 พ.ย. 60

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555

จำนวนทั้งหมด 22 รายการ
< 1 2 3