Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

The Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ

การบริหารงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

8 ธ.ค. 60

การบริหารงานห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13 (ชลบุรี) ตามมาตรฐานสากล

27 พ.ย. 60

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในระบบการบริหารงานห้องปฏิบัติการ

27 พ.ย. 60

ระเบียบว่าด้วยการควบคุมพื้นที่อาคารและรักษาความปลอดภัย ของห้องปฏิบัติการ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) พ.ศ. 2553

27 พ.ย. 60

การสื่อสารนโยบายแก่องค์กรจากผู้บริหารสูงสุด

28 พ.ย. 60

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

28 พ.ย. 60

การทบทวนการบริหารงานห้องปฏิฺบัติการ

8 ธ.ค. 60

ขอบข่าย-การรับการตรวจติดตามการรับรองความ

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1