Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศ

การบริหารงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

6 พ.ย. 63

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในระบบการบริหารงานห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานISO/IEC 17025 (28 ต.ค.63)

25 ต.ค. 61

โครงสร้างระบบบริหารงานห้องปฏิบัติการ

8 ธ.ค. 60

อบรมข้อกหนด ISO/IEC 17025 : 2017

8 ธ.ค. 60

การบริหารงานห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13 (ชลบุรี) ตามมาตรฐานสากล

27 พ.ย. 60

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในระบบการบริหารงานห้องปฏิบัติการ

27 พ.ย. 60

ระเบียบว่าด้วยการควบคุมพื้นที่อาคารและรักษาความปลอดภัย ของห้องปฏิบัติการ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) พ.ศ. 2553

27 พ.ย. 60

การสื่อสารนโยบายแก่องค์กรจากผู้บริหารสูงสุด

28 พ.ย. 60

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1 2